La Secció Sindical de la UGT de Sopra Informàtica informa:

Benvolgudes companyes, benvolguts companys,

Seguint en la nostra línia d'insistir en el diàleg i de negociació, des de la Secció Sindical de la UGT de Sopra Informàtica, us comuniquem que:

1.- Després de varies reunions que hem tingut amb l'empresa, aquesta ha optat per millorar l'oferta inicial als companys i companyes que presten serveis a Gas Natural i que han estat o seran traslladats a les oficines de Sant Cugat.

Recordem que l'oferta inicial consistia bàsicament en el pagament en brut del cost del transport públic (Abonament de 2 zones metropolitanes). La compensació actual representa una millora substancial, per un import de 1326,62 € distribuït en 12 pagues, independentment de l'assistència, baixes o vacances.

2.- Hem detectat que en la clàusula de "Pacto de Permanencia" dels nous contractes no es fa esment del prorrateig de la penalització per formació en el moment de la liquidació del contracte. Així ho hem comunicat a l'empresa i ens ha indicat la seva decisió de corregir-ho. Aquesta modificació serà ferma quan es compleixin els tràmits reglamentaris.

3.- En alguns contractes s'ha observat que existeix una clàusula addicional en un full a part que amb el títol de "Lugar de Trabajo" és considera totalment abusiva. L'empresa s'ha compromès amb nosaltres a retirar aquest full dels contractes amb el coneixement de les persones afectades.

Secció Sindical de l'UGT Sopra Informàtica.