La Secció Sindical de la UGT de Sopra Informàtica informa:

1) A mitjans de juny vam rebre un correu amb l'assumpte “IMPORTANTE: NUEVO BUZÓN PARA ENVIO DE BAJAS MÉDICAS” en què se'ns indicava un nou procediment per fer arribar a l'administració de recursos humans els comunicats de baixa, confirmació i alta mèdica. En el correu es subratllava que "és una obligació... respectant els terminis legals, que en aquest cas és de 24 hores des de l'emissió de l'informe".

Com podeu veure, els terminis a què ens sotmet l'empresa exposant que són els legals semblen extremadament ajustats.

Immediatament ens vam posar en contacte amb l'administració de recursos humans i els vam informar del reglament sobre això que figura a la web de la Seguretat Social. http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Incapacidadtemporal/RegimenGeneral/Gestionycontrol/28376. El termini general per comunicar la baixa a l'empresa segons la normativa que té publicada la Seguretat Social és de 3 dies (hàbils a comptar de l'endemà de l'expedició de la baixa), i les baixes que s'estimen de "durada molt curta "(fins a 5 dies) tenen un termini d'entrega de 24 hores després de la data d'alta.

Hem informat a l'empresa que considerem molt positiu i un gran avenç que "Per a una major efectivitat i comoditat en la gestió de les baixes mèdiques" habiliteu un sistema per correu electrònic sobre la base de documents escanejats. Però aquest no pot deixar de ser opcional ja que el treballador no té perquè disposar privadament dels mitjans que es necessiten per complir aquest tràmit”.

Hem sol·licitat a l'empresa que substituïu aquesta "normativa interna" que indica que "No recollirem parts en paper" a un consell que es dirigeixi als col·laboradors per a un millor funcionament de l'empresa i també que aquests consells s'instrumentin convenientment a través del F2F i no a través d'un correu electrònic.

En la resposta que hem rebut justifiquen el procediment arran de l'adaptació al nou funcionament de la Seguretat Social amb la implantació del sistema CRETA, pel qual hi ha comunicació directa entre el metge i la Seguretat Social. No obstant això no neguen que els terminis correctes són els que nosaltres afirmem i manifesten que per descomptat ens mostrarem flexibles. Si algun company no disposa d'internet, escàner etc. podrà lliurar-lo a la assisteixin com fins ara i ella ens el remetrà escanejat. En definitiva com fins ara.2) Arran d'un caòtic simulacre d'evacuació que es va realitzar al desembre del 2015, tan aquesta secció sindical com la part sindical del Comitè de Seguretat i Salut hem insistit reiteradament que hi ha una sèrie de deficiències de seguretat atribuïbles a la propietat de l'edifici que requerien actuació urgent. Hem reclamat que:
-      Si no és possible instal·lar una escala d'evacuació a l'edifici, com sembla que és el cas, s'hauria de pensar en la possibilitat de confinar o aïllar l'escala i dotar-la de les suficients obertures de ventilació o mesures d'extracció de fums.
-      Segons normativa l'edifici ha de comptar amb un desfibril·lador extern automatitzat i personal qualificat pel seu ús.
-      Senyalització de les vies d'evacuació, retirada d'extintors de les vies d'evacuació i eliminació dels armaris dels extintors.
-      Redacció del Pla d'Autoprotecció de l'Edifici.

Segons ens ha informat prevenció de riscos laborals és imminent que durant aquest estiu es realitzin actuacions que pel que fa a la seguretat consistiran en una reforma per a l'adequació de l'edifici i es retocarà la prevenció d'incendis. La ventilació, recorreguts d'evacuació i ocupació han estat revisades. En la intervenció es va a protegir de manera integral l'escala per convertir-la en espai segur (afegint vestíbuls previs). (...)
El pla d'autoprotecció està en revisió fins que s'executin les obres pròximament de les millores de protecció i seguretat en l'edifici.
Desfibril·lador, extintors, ventilacions i seguretat estan contemplats en el projecte aprovat per l'Ajuntament.
La reforma que es va a realitzar contempla noves senyalitzacions d'emergència per tot l'edifici actualitzades a nou reglament.

A part de les actuacions en matèria de seguretat també ens informen que remodelaran la recepció de l'edifici amb la incorporació de sistemes biomètrics d'accés i actuar sobre els ascensors.


Secció Sindical de la UGT Sopra Informàtica.